Evropska sredstva

Naše projekte podpirata EU in Slovenija

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Logotip Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Projekt Čistilna enota MCS

V podjetju smo uspešno zaključili razvojni projekt Čistilna enota MCS, za katerega so bila za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 140.421,28 EUR.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je bil prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Namen projekta je bil razvoj inovativnega sistema za čiščenje abraziva iz mikrokovaških strojev, ki vsebuje integriran mehatronski sistem za upravljanje čistilne enote ter pripravo podatkov za oddaljeni nadzor nad delovanjem stroja.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Logotip Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Projekt AIAS (EUREKA 2016)

V podjetju smo uspešno zaključili razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta bila odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se je izvajal v okviru “Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. “dežnik” ali “grozd” (umbrella, cluster).

V projektu smo razvili nov produkt za kovinsko industrijo, in sicer nov tip pretočnega peskalnega stroja,  z inovativnimi funkcijami.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Logotip Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Projekt Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST

V podjetju smo izvedli projekt (operacijo) »Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST«, ki je bila sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, in sicer v okviru ukrepov:

• Elektronska izmenjava med partnerji
• Digitalizacija nastopov na sejmih
• Spletne strani za tuje trge
• Produktno-prodajni video
• Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Namen projekta je bil izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za povečanje prepoznavnosti na tujih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995,00 EUR.

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Projekt Povečanje diferenciacije podjetja Gostol TST z integracijo storitev in višjo stopnjo kostumizacije produktov

V podjetju smo izvedli projekt (operacijo) »Povečanje diferenciacije podjetja Gostol TST z integracijo storitev in višjo stopnjo kostumizacije produktov«, ki je bil  sofinanciran preko javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019).

Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« v okviru prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast in prednostne naložbe, je spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Predmet projekta je bila izvedba inovativnega projekta, cilj katerega je  večja integracija design managementa na strateškem nivoju podjetja ter povečanje diferenciacije podjetja Gostol TST preko sodelovanja s podjetjem iz kulturno kreativnega sektorja.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 33.409,59 EUR, vrednost sofinancranja je 30.000,00 EUR.

Naložba je  sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Projekt SCMMS (RRI2)

V sodelovanju z konzorcijskimi partnerji smo uspešno zaključilki razvojni projekt SCMMS, za katerega so za obdobje trajanja projekta bila odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 485.392,68 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se je izvajal v okviru “Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

V projektu smo razvili novo storitev za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami, ki je namenjena boljšemu nadzoru nad procesom peskanja in stroški uporabe peskalnega stroja.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Projekt: Tehnološka linija za obdelavo kovinskih elementov za peskalne stroje

V podjetju smo izvedli projekt Tehnološka linija za obdelavo kovinskih elementov za peskalne stroje.

Namen projekta je bil uvesti novo tehnološko linijo za obdelavo kovinskih elementov za peskalne stroje. Z novo tehnološko linijo smo spremenili tehnološki proces tako, da smo povečali stopnjo avtomatizacije in učinkovitost.

Skupna vrednost projekta je znašala 156.598,09 EUR, vrednost sofinanciranja pa 105.820,00 EUR.

Projekt je financirala Evropska unija – NextGenerationEU iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (www.noo.gov.si).

Datum pričetka projekta je 01.04.2022 in datum zaključka projekta je 18.10.2023.


 

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Projekt 64. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Podjetje je nastopalo na sejmu Tehnike v Beogradu v Srbiji, ki je potekal od 24. do 27. 05. 2022. Na sejmu smo predstavili naše novejše rešitve avtomatizacije in samoregulacije procesa peskanja. Promovirali smo tudi naše poprodajne storitve.

Cilj projekta je bil povečanje prepoznavnosti našega podjetja in blagovne znamke, pridobitev novih kupcev ter utrditev poslovnih odnosov z obstoječimi kupci in zastopnikom.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www. eu-skladi.si).

 

Projekt Razvoj univerzalnega robotskega stroja za avtomatizirano turbinsko mikrokovanje občutljivih izdelkov kompleksnih oblik – URPS

V podjetju se izvaja projekt Razvoj univerzalnega robotskega stroja za avtomatizirano turbinsko mikrokovanje občutljivih izdelkov kompleksnih oblik – URPS. Cilj projekta je razviti univerzalni robotski stroj za avtomatizirano turbinsko mikrokovanje ter kupcem ponuditi inovativno rešitev mikrokovanja posebnih obdelovancev malih in srednjih dimenzij, kot so izdelki kompleksnih oblik iz materialov, občutljivih na poškodbe (kot npr. aluminij ali nerjavno jeklo), ali težjih izdelkov s tehnološko zahtevo »brez poškodb«, kar pomeni, da se ne smejo kotaliti v bobnu ali trkati en v drugega, njihova obdelava pa mora biti enakomerna, kvalitetna in dovolj nežna, da na materialu ne pušča lis ali sledi mikrokovanja.

Višina celotnih stroškov operacije: 453.405,00 EUR

Višina sofinanciranja: 226.702,50 EUR

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa EUREKA 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dne 31.3.2023 sta Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije sklenili Dogovor o prevzemu področja tehnologije.

Datum pričetka projekta je 01.09.2022 in datum zaključka projekta je 31.08.2025.

Projekt Sončna elektrarna SE GOSTOL TST

V podjetju smo izvedli projekt (operacijo) postavitev Sončne elektrarne SE GOSTOL TST.

Namen operacije je bil nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,3648. Glavni cilj operacije je bil povečati delež uporabe obnovljivih virov energije v končni rabi energije in zmanjšati emisije CO2.

Višina celotnih stroškov operacije: 306.432,00 EUR

Višina sofinanciranja: 61.286,40 EUR.

Operacijo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov« (www.eu-skladi.si).

Datum pričetka operacije je 13.01.2023 in datum zaključka operacije je 31.12.2023.


 

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Regionalni sklad za regionalni razvoj logo