Projekt Čistilna enota MCS

V podjetju se izvaja razvojni projekt Čistilna enota MCS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 140.421,28 EUR.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Namen projekta je razvoj inovativnega sistema za čiščenje abraziva iz mikrokovaških strojev, ki vsebuje integriran mehatronski sistem za upravljanje čistilne enote ter pripravo podatkov za oddaljeni nadzor nad delovanjem stroja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Projekt AIAS (EUREKA 2016)

V podjetju smo uspešno zaključili razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta bila odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se je izvajal v okviru “Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. “dežnik” ali “grozd” (umbrella, cluster).

V projektu smo razvili nov produkt za kovinsko industrijo, in sicer nov tip pretočnega peskalnega stroja,  z inovativnimi funkcijami.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Projekt Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST

V podjetju smo izvedli projekt (operacijo) »Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST«, ki je bila sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, in sicer v okviru ukrepov:

• Elektronska izmenjava med partnerji
• Digitalizacija nastopov na sejmih
• Spletne strani za tuje trge
• Produktno-prodajni video
• Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Namen projekta je bil izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za povečanje pepoznavnosti na tujih trgih ter s tem povečati mendarodno konkurenčnost podjetja.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850,00 EUR, vrednost sofinancranja pa je 29.995,00 EUR.

Projekt Povečanje diferenciacije podjetja      Gostol TST z integracijo storitev in višjo      stopnjo kostumizacije produktov

V podjetju smo izvedli projekt (operacijo) »Povečanje diferenciacije podjetja Gostol TST z integracijo storitev in višjo stopnjo kostumizacije produktov«, ki je bil  sofinanciran preko javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019).

Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« v okviru prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast in prednostne naložbe, je spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Predmet projekta je bila izvedba inovativnega projekta, cilj katerega je  večja integracija design managementa na strateškem nivoju podjetja ter povečanje diferenciacije podjetja Gostol TST preko sodelovanja s podjetjem iz kulturno kreativnega sektorja.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 33.409,59 EUR, vrednost sofinancranja je 30.000,00 EUR.

Naložba je  sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Projekt SCMMS (RRI2)

V sodelovanju z konzorcijskimi partnerji smo uspešno zaključilki razvojni projekt SCMMS, za katerega so za obdobje trajanja projekta bila odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 485.392,68 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se je izvajal v okviru “Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

V projektu smo razvili novo storitev za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami, ki je namenjena boljšemu nadzoru nad procesom peskanja in stroški uporabe peskalnega stroja.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Projekt: Tehnološka linija za obdelavo kovinskih elementov za peskalne stroje

V podjetju se izvaja projekt Tehnološka linija za obdelavo kovinskih elementov za peskalne stroje.

Namen projekta je uvesti novo tehnološko linijo za obdelavo kovinskih elementov za peskalne stroje. Z novo tehnološko linijo bomo spremenili tehnološki proces tako, da bomo povečali stopnjo avtomatizacije in učinkovitost.

Predvidena skupna vrednost projekta znaša 130.067,60 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja pa 105.820,00 EUR.

Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (www.noo.gov.si).

Datum pričetka projekta je 01.04.2022 in datum zaključka projekta je 18.10.2023.

Projekt 64. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Podjetje je nastopalo na sejmu Tehnike v Beogradu v Srbiji, ki je potekal od 24. do 27. 05. 2022. Na sejmu smo predstavili naše novejše rešitve avtomatizacije in samoregulacije procesa peskanja. Promovirali smo tudi naše poprodajne storitve.

Cilj projekta je povečanje prepoznavnosti našega podjetja in blagovne znamke, pridobiti nove kupce ter utrditi poslovne odnose z obstoječimi kupci in zastopnikom.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www. eu-skladi.si).