Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności chcemy poinformować Cię, jakie dane osobowe możemy przetwarzać, dlaczego je przetwarzamy i w jaki sposób zapewniamy poszanowanie Twoich praw i prywatności.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gostol TST d.d.
Čiginj 63, 5220 Tolmin
Telefon: 05 / 380 12 80
E-mail: info@gostol-tst.eu 

Rodzaje danych osobowych, cel ich przetwarzania i podstawy prawne

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują użytkownika jako zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną. Osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, gdy można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, zostały określone na poniższej liście i możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika dla jednego lub większej liczby tych celów. Każdy cel określa również kategorie danych osobowych, które są przetwarzane w ramach tego celu. Możemy wykorzystywać każdą kategorię danych osobowych do różnych celów.

Gromadzimy dane w następujących celach:

 • Formularz kontaktowy
 • Formularz zapytania
 • Formularz pobrania katalogu
 • Formularz subskrypcji newslettera
 • Formularz podania o pracę
 • Formularz wniosku o stypendium
 • Formularz wniosku o pracę wakacyjną lub staż

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie wtedy, gdy mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Przepisy przewidują kilka podstaw prawnych, a mianowicie:

 • Przetwarzanie na podstawie umowy. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 • Przetwarzanie na podstawie zgody. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, którą masz prawo wycofać w dowolnym momencie.
 • Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli mamy w tym uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec interesów użytkownika. W przypadku takiego przetwarzania użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu (więcej informacji na temat tego prawa można znaleźć w sekcji Prawa jednostki).
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo, któremu podlegamy (np. prawo podatkowe wymaga od nas przechowywania faktur). Przetwarzamy te dane osobowe zgodnie z wymogami prawa.

Komu mogą zostać ujawnione dane użytkownika?

Jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionego celu przetwarzania lub jeśli jest to wymagane przez prawo, możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym lub innym organom (użytkownikom zewnętrznym). Niezależnie od tego, którym użytkownikom zewnętrznym udostępnimy dane osobowe użytkownika, przekażemy tylko te informacje, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Możemy przekazywać informacje następującym użytkownikom zewnętrznym:

 • Firmom zajmującym się przetwarzaniem danych i usługami IT, które zapewniają sprawne działanie strony internetowej i jej ulepszenia (hosting serwerów, e-mail marketing itp.)
 • Agencjom marketingowym do celów remarketingu (w formie zaszyfrowanej)
 • Upoważnionym instytucjom, jeśli jest to wymagane przez prawo (sąd itp.)

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami angażujemy inne osoby fizyczne lub prawne do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (podmioty przetwarzające), będziemy angażować wyłącznie podmioty przetwarzające, które mogą zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i przepisów o ochronie danych oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony praw użytkownika.

Gdzie przetwarzane są dane?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeśli zajdzie potrzeba przekazania danych osobowych do odbiorców w krajach trzecich, zrobimy to tylko wtedy, gdy Komisja Europejska wyda decyzję, że są to kraje, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub jeśli istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy przetwarzania i celu przetwarzania każdej kategorii danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone lub dalej przetwarzane.

Dane osobowe zostaną usunięte, zniszczone, zablokowane lub zanonimizowane po osiągnięciu celu przetwarzania, chyba że istnieje inna podstawa prawna lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Jako osoba, której dane osobowe przetwarzamy, chcielibyśmy poinformować, że przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych:

Prawo dostępu lub informacji

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do danych osobowych zgromadzonych w odniesieniu do niej, w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu i weryfikacji jego zgodności z prawem.

Prawo do sprostowania

Osoba fizyczna ma prawo do aktualizacji swoich danych i poprawienia niedokładnych informacji w celu zapewnienia, że zawsze posiadamy prawidłowe informacje na jej temat.

Prawo do usunięcia danych

Osoba fizyczna ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Osoba fizyczna wycofuje zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Osoba fizyczna wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Jeżeli przepisy prawa tak stanowią.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik zawsze może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Oznacza to, że w przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. W przypadku wniesienia sprzeciwu użytkownik musi dokładnie określić, czemu się sprzeciwia i dlaczego. Następnie należy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej lub wykazać, że przetwarzanie przez nas danych ma na celu ustanowienie, egzekwowanie lub obronę roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia

Użytkownik ma prawo zażądać tymczasowego ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Przetwarzanie może zostać ograniczone w następujących przypadkach:

 • Osoba fizyczna kwestionuje prawidłowość danych, na okres pozwalający administratorowi zweryfikować prawidłowość danych osobowych,
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba fizyczna sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Osoba fizyczna wniosła sprzeciw zgodnie z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych RODO w związku z przetwarzaniem danych, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przekazywania danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania danych, które nam przekazał, w celu wykorzystania ich w innym miejscu. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika opiera się na jego zgodzie na przetwarzanie danych osobowych lub gdy użytkownik podpisał z nami umowę.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Słowenii jest nim komisarz ds. informacji (adres: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: gp.ip@ip-rs.si, telefon: +386 1 230 97 30, strona internetowa: www.ip-rs.si).

Gostol TST zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych informacji ogólnych w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Ważność

Niniejsza polityka prywatności Gostol TST d.d. będzie w razie potrzeby aktualizowana na tej podstronie. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności pod kątem wszelkich aktualizacji lub zmian.

Polityka jest opublikowana na stronie internetowej www.gostol-tst.eu i obowiązuje od 09.10.2023. Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana w dniu 09.10.2023 r. 

Čiginj, 09.10.2023 r.

.